جستجو در پایان نامه ها :

آخرین مطلب ثبت شده

بررسی تاثیر کیفیت خدمات درماني ارايه شده به گردشگر


 

بررسی تاثیر کیفیت خدمات درماني ارايه شده به  گردشگر بر استفاده مجدد او از خدمات ؛در زمینه گردشگری پزشكي

این مقاله توسط سرکار خانم مهسان زارع نوشته شده است:

امروزه کشورها به دنبال افزایش میزان گردشگر در حوزه­های مختلف برای بهبود رونق اقتصادی، اجتماعی و رفاهی  کشور هستند. یکی از مفاهیم نوینی که در زمینه گردشگری به وجود آمده است گردشگری سلامت می­باشد. با توجه به زیرساخت­ها و ویژگی­های جغرافیایی شهر تهران، هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر کیفیت خدمات، رضایت گردشگر و اعتماد به خدمات بر استفاده مجدد از خدمات ارایه شده در زمینه گردشگری پزشکی با توجه به نقش تعدیلگر قیمت مورد انتظارارایه خدمات بوده است. روش تحقیق، از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی بوده است. جامعه آماری گردشگران پژوهش حاضر بیماران و گردشگران درمانی بیمارستان ابن سینا می­باشد.  آمار منتهی به سال گذشته موید این موضوع بوده که حدود 245 بیمار با هدف گردشگری سلامت از این بیمارستان و خدمات آن استفاده نموده-اند. محقق با استفاده از روش فرمول کوکران، حجم نمونه را برابر با 150 نفر درنظر گرفته بود. برای گردآوری داده­ها در این پژوهش از پرسشنامه 34 گویه­ای در این پژوهش بهره گرفته شده بود. در این تحقیق ، پیش از توزیع نهایی پرسشنامه محقق روایی و پایایی پرسشنامه را به تایید رسانیده بود. برای تجزیه و تحلیل داده­های گردآوری شده در این پژوهش از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج به دست آمده با استفاده از این نرم افزار موید این بوده است که کیفیت خدمات و کیفیت درمان بر رضایت گردشگران تاثیرگذار است. بهبود رضایت گردشگران بر اعتماد به کارکنان و کلینک تاثیر مثبت دارد. تقویت این اعتماد ها زمینه را برای تقویت قصد استفاده از خدمات کلینک مهیا می­کند. از سوی دیگر قیمت به عنوان یک متغیر میانجی در تاثیرگذاری کیفیت خدمات پزشکی بر رضایت گردشگران نقش میانجی دارد این در حالی است که قیمت به عنوان یک متغیر میانجی در تاثیرگذاری کیفیت خدمات درک شده بر رضایت گردشگران نقش میانجی ندارد.

ادامه مطلب
ماهان
بررسی تاثیر کیفیت خدمات درماني ارايه شده به گردشگر
مروزه کشورها به دنبال افزایش میزان گردشگر در حوزه­های مختلف برای بهبود رونق اقتصادی، اجتماعی و رفاهی کشور هستند.
ماهان
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی
ماهان
سنجش تاثیر فرهنگ های قومی بر سبک های رهبری مدیران
هدف اصلی این پژوهش تلاشی برای یافتن تاثیر فرهنگ قومی جامعه ایرانی بر سبک‌های رهبری مدیران است.
ماهان
پایان نامه های دفاع شده MBA
لیست پایان نامه ها,
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4بعدی آخرین