نتایج جستجوی عبارت : انسانهای موفق
این مقاله تمام مسائلی را که شما باید بدانید تا بتوانید در دنیای کسب و کار باقی بمانید پوشش می دهد. قسمت آخر را بخوانید
این مقاله تمام مسائلی را که شما باید بدانید تا بتوانید در دنیای کسب و کار باقی بمانید پوشش می دهد
کسب و کار واقعا آنقدر ها هم پیچیده نیست! البته باید به این نکته هم توجه داشت که هر صنعتی دانش مخصوص خودش را می طلبد.
کسب و کار واقعا آنقدر ها هم پیچیده نیست! البته باید به این نکته هم توجه داشت که هر صنعتی دانش مخصوص خودش را می طلبد. این مقاله تمام مسائلی را که شما باید بدانید تا بتوانید در دنیای کسب و کار باقی بمانید پوشش می دهد.
در ادامه مقاله قبلی که 5 رفتار از رفتارهایی که در انسانهای موفق نمی بینیم، دراین مقاله 5 رفتار بعدی را معرفی می کنیم.
وقتی که سالها در کنار مدیران کسب و کار فعالیت کنید, می بینید که چه چیزهایی در دراز مدت جواب می دهد و چه چیزهایی خیر.