بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

پروفسور بيژن خرم

رياست دپارتمان رويکرد سيستمي (OR)

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

پروفسور مسعود حيدري

اصول و فنون مذاکرات

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

پروفسور ناصر مير سپاسی

مدیریت منابع انسانی

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

پروفسور علي اکبر فرهنگي

عضو عالي مقام شوراي راهبردي سياست گذاري آموزش

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

پرفسور وزیری

مالی و سرمایه گذاری

لينک رزومه


 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر حسين سيد الماسي

مديريت مالي پيشرفته

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر سيامک حاجي يخچالي

Pmbok - کنترل و مديريت پروژه

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر عبدالحميد ابراهيمي

مدير گروه بازاريابي

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر بابک ضياء

خلاقيت ، نوآوري و کارآفريني

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر يعقوب رشنوادي

مديريت استراتژيک

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر عباس خمسه

مديريت تکنولوژی ، نوآوری و R&D

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد میرفیض فلاح شمس

مدیریت مالی

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد سعید موسوی

مدیریت اجرایی

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد عبدالرضا حافظی

مدیریت و توسعه منابع انسانی

لينک رزومه


 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر علیرضا هاشمی

مدیریت استراتژیک

لينک رزومه


 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر عباس خدادادی

مدیریت استراتژیک

لينک رزومه


 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر حسام الدین مدنی

مدیریت تکنولوژی و بیوتکنولوژی

لينک رزومه


 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر محرم رمزجویی

مدیریت بازرگانی

لينک رزومه


 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر عطا الله همايون

تدوين مدل هاي کسب وکار

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد علي محمد بيدار مغز

اصول تشريفات

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر مصطفي صفاري

اقتصاد خرد و کلان

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد نيما کيميايي

بازاريابي ، اصول و فنون مذاکره

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد بيژن سلطاني

مديريت مالي - اصول حسابداري

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد علي جعفريه

بازاريابي

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر رئوف رابطي

بازاريابي - اصول و فنون مذاکره

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر يحيي علوي

تبليغات - بازاريابي

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر شهريار شفيعي

بازاريابي و برندينگ

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد محمد خطيبي

مديريت استراتژيک

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر بهنود الله وردي نيک

تبليغات - برندينگ - IMBC

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر افسانه زماني مقدم

مديريت آموزشي و روش تحقيق

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر مرضيه بيات

مديريت سرمايه گذاري و مهندسي مالي

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر دياکو نوروزي

استراتژي بازاريابي ، برندينگ و تبليغات

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر همايون نسيمي

مديريت بازاريابي استراتژيک

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد محمود مسعودي

مديريت بازرگاني

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر وحيد ناصحي فر

مديريت بازرگاني

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد محمدرضا صدقياني فر

علوم اقتصادي

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر عليرضا يوسفي

مديريت تحول

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد علي اکبر جعفري

اقتصاد براي مديريان - مديريت مالي

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد محسن مرادي باستاني

مديريت

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد حميدرضا ايل بيگي

مديريت MBA

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر حامد حيدري

روش تحقيق و مهارت هاي تصميم گيري

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر محمدرضا بابايي

مديريت منابع انساني و رفتار سازماني

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد حسن جديدي

بازاريابي

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر شاهين دزدار

مديريت بازرگاني

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکترسعید میرزا محمدی

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد وحید آزادمنش

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر مجید رمضان

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر یاور میرعباسی

لينک رزومه

 

 


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد فرزاد مقدم

بازاریابی

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد عباس نوروزی

اقتصاد

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد مهرداد اربابی

فروش و بازاریابی

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد فرناز قورچیان


لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد علی پور طهرانی


لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد حامد بختیاری


لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد بهرام خان مختاری


لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد مارال اسکندری


لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

حمیدرضا رضوانی


لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

حسن نجفی سولاری


لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

عباس رضا زاده


لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

حسین شیرازی


لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

Dr.Philippe Latimier

Business Development & Corporate

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

Prof.Stanislas d'Eyrames

Project Management and International Economics

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

Dr.Miriam FRIJNS

Performance management

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

Prof.Michel Akerib

Marketing

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

Dr.Goran Jovanovich

International Relations

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

Dr.Wolf Eberwein

MBA

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

Dr.Martin Testa

MBA

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

Dr.Reza Farzipoor Saen

Industrial Management

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

Dr.Gonzalo Gaspar

MBA

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

Dr.Drayton Bird

MBA

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

Dr.John Newark

MBA

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

Dr.Pier Giorgio

MBA

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

Prof.Daniel Hern

مديريت

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

Dr.Fredrick Lemo

مديريت

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد نيما کيميايي

بازاريابي ، اصول و فنون مذاکره

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر شهريار شفيعي

بازاريابي و برندينگ

لينک رزومه


 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر فرخ دیبا

سخنرانی حرفه ای وانگیزشی سازمانی

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

محمدرضا حسینیان

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

مجيد سياری

ریاست کانون کارآفرينان استان تهران-دبیر شورای مرکزی کارآفرینان کشور

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

علي اصغر جهانگيری

خالق برند کندلوس

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

بهروز فروتن

خالق برند بهروز

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

حمیدرضا برادران شرکا

معاون اقتصادی دولت خاتمی

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

شاهرخ ظهیری

خالق برند مهرام

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

شاهین فاطمی

خالق چرم درسا

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

مرتضی موسی خانی

ریاست دانشگاه آزاد قزوین

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

ناصر غدیر کاشانی

مدیرعامل شرکت خدمات همراه اول

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

عطا قطبی

خالق برند عطاویچ

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

شهرام فخار

بنیانگذار رستوران های زنجیره ای پدر خوب

لينک رزومه

 

 

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

رضا عظیمی

مدیرعامل عظیم خودرو

لينک رزومه

 

 

  
و...
 


 
بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

 هادی سياری

ریاست انجمن مدیریت کسب و کار ایران

لينک رزومه

 


نظر شما

کد بالا را در کادر وارد نمایید :

         

نظر کاربران