بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

پروفسور بيژن خرم

رياست دپارتمان رويکرد سيستمي (OR)

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

پروفسور مسعود حيدري

اصول و فنون مذاکرات

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

پروفسور ناصر مير سپاسی

مدیریت منابع انسانی

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

پروفسور سید محمد اعرابی

مدیریت استراتژیک

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

پروفسور علي اکبر فرهنگي

عضو عالي مقام شوراي راهبردي سياست گذاري آموزش

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر حسين سيد الماسي

مديريت مالي پيشرفته

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر سيامک حاجي يخچالي

Pmbok - کنترل و مديريت پروژه

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر عبدالحميد ابراهيمي

مدير گروه بازاريابي

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر محمود محموديان

تبليغات و بازاريابي

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر بابک ضياء

خلاقيت ، نوآوري و کارآفريني

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر يعقوب رشنوادي

مديريت استراتژيک

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر جعفر محمدي فراز

مديريت دولتي

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر عباس خمسه

مديريت تکنولوژی ، نوآوری و R&D

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد میرفیض فلاح شمس

مدیریت مالی

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد سعید موسوی

مدیریت اجرایی

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد عبدالرضا حافظی

مدیریت و توسعه منابع انسانی

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر علیرضا هاشمی

مدیریت صنعتی

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر عباس خدادادی

مدیریت استراتژیک

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر حسام الدین مدنی

مدیریت تکنولوژی و بیوتکنولوژی

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر محرم رمزجویی

مدیریت بازرگانی

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر عطا الله همايون

تدوين مدل هاي کسب وکار

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد علي محمد بيدار مغز

اصول تشريفات

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر مصطفي صفاري

اقتصاد خرد و کلان

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد نيما کيميايي

بازاريابي ، اصول و فنون مذاکره

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد بيژن سلطاني

مديريت مالي - اصول حسابداري

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد علي جعفريه

بازاريابي

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر رئوف رابطي

بازاريابي - اصول و فنون مذاکره

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر وحيد قرباني

مديريت منابع انساني - رفتار سازماني

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر يحيي علوي

تبليغات - بازاريابي

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر شهريار شفيعي

بازاريابي و برندينگ

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر بهروز ناصرالمعمار

برندینگ

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر آرنوش شاکري

مديريت تکنولوژي و صنايع

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد محمد خطيبي

مديريت استراتژيک

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر بهنود الله وردي نيک

تبليغات - برندينگ - IMBC

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر افسانه زماني مقدم

مديريت آموزشي و روش تحقيق

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر حسين وظيفه دوست

مديريت

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

زنده ياد استاد هادي کوزه چي

اصول و فنون مذاکره

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر مرضيه بيات

مديريت سرمايه گذاري و مهندسي مالي

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد مهدي کنعاني

کارآفريني - تکنولوژي

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر ياور عباسي تازه کند

مديريت مالي

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد امير خانلري

مديريت بازرگاني

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر دياکو نوروزي

استراتژي بازاريابي ، برندينگ و تبليغات

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد محمدرضا شعبانعلي

هوش توزيعي

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر همايون نسيمي

مديريت بازاريابي استراتژيک

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد محمود مسعودي

مديريت بازرگاني

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر وحيد ناصحي فر

مديريت بازرگاني

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد علي پيران نژاد

رفتار سازماني ، منابع انسان

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر هومن عطار

مديريت بازاريابي ، استراتژي بازاريابي

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر پيام حنفي زاده

مديريت صنعتي

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد محمدرضا صدقياني فر

علوم اقتصادي

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر عليرضا يوسفي

مديريت تحول

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر نيما مختار زاده

مديريت استراتژيک

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد فرزين فرديس

اصول و فنون مذاکره

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد علي اکبر اکبري

تحقيق در عمليات ، زنجيره تامين

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر علي داوري

مديريت منابع انساني

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد ايرج زينال زاده

تجارت بين الملل

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر محمد حسن اعتضادي

مديريت سيستم

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر ميثم رفيع پرهيزگار

مديريت صنعتي

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد علي اکبر جعفري

اقتصاد براي مديريان - مديريت مالي

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد محسن مرادي باستاني

مديريت

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد امير اميد ذکائي اسدي

تکنيک هاي تصميم گيري ، S5 ، کارآفريني

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد دانيال صديقي

PREIELETS ، ILETS

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد امير رضا شفاعت

مديريت مالي

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر اميدرضا فضلي

دروس تخصصي تجاري زنان

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر امين حکيم

MIS ، روش تحقيق

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد بيژن غمخوار

مديريت

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد عالم تبريز

مديريت دولتي

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد حميدرضا ايل بيگي

مديريت MBA

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد امير صالحي طالقاني

مديريت کسب و کار

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر نيلوفر بازيار شورابي

بازاريابي - استراتژيک

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد مهدي کسرائي پور

مديريت بازرگاني

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر بهنام شهائي

مديريت منابع انساني و رفتار سازماني

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر حامد حيدري

روش تحقيق و مهارت هاي تصميم گيري

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر محمدرضا بابايي

مديريت منابع انساني و رفتار سازماني

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد حسن جديدي

بازاريابي

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد سيد وحيد عماد اسلام اسکويي

مديريت

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر محمد وکيلي

مديريت بازرگاني

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد مسعود کرمي

استراتژي بازاريابي

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد عليرضا خرم

اصول و فنون مذاکره ، مباحث بازرگاني

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد رضا دولتيار باستاني

مديريت منابع انساني

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر سيد حسن حسيني

مديريت استراتژيک

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد حسن بايرامي

بازاريابي دارويي

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد علي خوش طينت

مديريت مالي وحسابداري

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر شاهين دزدار

مديريت بازرگاني

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد سيروس تدبيري

مديريت منابع انساني

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد عادل علي عسکري

مديريت اجرايي

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر عباس غفاري

حاکميت شرکتي و مديريت دولتي

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد رضا توکلان

استراتژي دارويي

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر فروزان مجيد فر

مديريت تکنولوژي

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

دکتر فرناد نصير زاده

مهندسي عمران

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

استاد غلامرضا آتيه کار

مديريت

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

Dr.Philippe Latimier

Business Development & Corporate

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

Prof.Dr.Matthias Fifka

Business and Economics Professor

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

Prof.Stanislas d'Eyrames

Project Management and International Economics

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

Dr.Miriam FRIJNS

Performance management

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

Prof.Michel Akerib

Marketing

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

Dr.Goran Jovanovich

International Relations

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

Dr.Wolf Eberwein

MBA

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

Dr.Martin Testa

MBA

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

Dr.Reza Farzipoor Saen

Industrial Management

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

Dr.Gonzalo Gaspar

MBA

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

Dr.Drayton Bird

MBA

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

Dr.John Newark

MBA

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

Dr.Pier Giorgio

MBA

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

Prof.Daniel Hern

مديريت

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

Dr.Fredrick Lemo

مديريت

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

مجيد سياري

دبير کانون کارآفرينان

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

علي اصغر جهانگيری

خالق برند کندلوس

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

سيده فاطمه مقيمي

 بانوی کارآفرین جهان اسلام

لينک رزومه


بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

بهروز فروتن

خالق برند بهروز

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

حمیدرضا برادران شرکا

معاون اقتصادی دولت خاتمی

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

شاهرخ ظهیری

خالق برند مهرام

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

شاهین فاطمی

خالق چرم درسا

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

مرتضی موسی خانی

ریاست دانشگاه آزاد قزوین

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

ناصر غدیر کاشانی

مدیرعامل شرکت خدمات همراه اول

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

عطا قطبی

خالق برند عطاویچ

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

شهرام فخار

بنیانگذار رستوران های زنجیره ای پدر خوب

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

رضا عظیمی

مدیرعامل عظیم خودرو

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

حمید سپیدنام

موسس کاسپید

لينک رزومه

بزرگترین و قویترین آکادمی اساتید مدیریت و رهبری کسب و کار در ایران

 هادی سياری

ریاست انجمن مدیریت کسب و کار ایران

لينک رزومهنظر کاربران
نظر شما
کد بالا را در کادر وارد نمایید :