*لطفا بر روی دوره مورد نظر خود کلیک نمایید*


دوره DBA ماهان

کد دوره شهربرگزاری روز برگزاری تاریخ شروع رویداد
42 تهران پنجشنبه 97.02.20 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
45 تهران جمعه 97.07.27 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
46 تهران جمعه 97.10.05 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
دوره MBA ماهان
کد دوره شهربرگزاری روز برگزاری تاریخ شروع رویداد
201 تهران پنجشنبه 97.02.20 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
202 تهران یکشنبه و سه شنبه 97.02.25 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
203 تهران جمعه 97.02.28 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
204 تهران پنج شنبه 97.03.31 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
206 تهران یکشنبه ، سه شنبه 97.04.12 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
207 تهران جمعه 97.05.12 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
209 تهران یکشنبه ، سه شنبه 97.06.04 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
210 تهران پنج شنبه 97.06.22 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
211 تهران دوشنبه ، چهارشنبه 97.07.16 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
212 تهران جمعه 97.08.04 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
213 تهران دوشنبه ، چهارشنبه 97.08.28 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
214 تهران پنجشنبه 97.08.28 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
215 تهران یکشنبه ، سه شنبه 97.10.16 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
216 تهران چهارشنبه 97.10.28 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
217 تهران پنجشنبه ها 97.11.18 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
دوره DBA Online ماهان
دوره عالی مدیریت راهبری کسب و کار
کد دوره روز برگزاری تاریخ شروع رویداد
7 یکشنبه ها و سه شنبه ها 97.02.02 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
دوره MBA Online ماهان
دوره های عالی مدیریت کسب و کار
کد دوره روز برگزاری تاریخ شروع رویداد
22 روز های زوج 97.05.17 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
23 روز های زوج 97.07.14 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
24 روز های زوج 97.08.28 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
25 یکشنبه و سه شنبه ها 97.08.28 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
دوره های جامع و تخصصی مدیریت
دوره های جامع و تخصصی مدیریت
نام درس روز برگزاری تاریخ شروع تعداد ساعت وضعیت
دوره دجیتال مارکتینگ - کد 5 23 اردیبهشت 120 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
دوره جامع مدیر عامل حرفه ای - کد 1 25 اردیبهشت 150 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
3دوره جامع رهبری حرفه ای فروش - کد 3 تیر 120 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
مدیر عامل حرفه ای - کد 2 6 مرداد - تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
رهبری حرفه ای کسب و کار - کد 2 5 شهریور - تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
دوره دجیتال مارکتینگ - کد 6 25 شهریور - تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
مدیر عامل حرفه ای - کد 3 1 مهر - تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
مدیر عامل حرفه ای - کد 4 30 مهر - تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
4دوره جامع رهبری حرفه ای فروش - کد 1 آبان 120 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
5مدیر عاملی - کد 29 آبان 120 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
1کوچینگ - کد 30 آبان - تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
2استارت آپ - کد 11 آذر - تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
6مدیر عاملی - کد 23 دی 120 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
4 رهبری حرفه ای فروش - کد 5 دی 120 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
2رهبری حرفه ای کسب و کار - کد 15 دی - تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
7مدیر عاملی - کد 16 بهمن 120 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
7دیجیتال مارکتینگ- کد 30 دی - تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
1 مارکتینگ- کد 16 بهمن - تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
2کوچینگ - کد 28 بهمن - تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
8مدیر عاملی - کد 29 بهمن 120 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
5 رهبری حرفه ای فروش - کد 19 اسفند - تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397
9مدیر عاملی - کد 20 اسفند 120 تقویم آموزشی مدرسه کسب و کار ماهان در سال 1397


نظر شما

کد بالا را در کادر وارد نمایید :

         

نظر کاربران