برگزاري درس كارآفريني دوره DBA يزد توسط خانم دكتر سيده فاطمه مقيمي