دوره های مدیریت کسب و کار
عنوان دوره
ردیف کد روز برگزاری شروع کد  رویداد
تاریخ 
بین الملل MBA
1 چهارشنبه 95.07.14 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
2 چهارشنبه 96.12.18 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
حضوری MBA

159 پنجشنبه 95.02.30 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
162 زوج 95.03.08 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
163 جمعه 95.04.11 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
164 پنجشنبه 95.05.20 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
167 جمعه 95.06.12 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
169 پنجشنبه 95.07.29 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
166 زوج 95.08.24 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
170 جمعه 95.09.19 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
172 پنجشنبه 95.10.23 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
173 جمعه 95.11.01 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
175 پنجشنبه 95.11.28 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
176 جمعه 95.12.20 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
178 پنجشنبه 95.12.05 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
177 جمعه 95.12.20 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
آنلاین MBA
161 زوج 95.02.25 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
165 زوج 95.04.26 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
168 زوج -
تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
حضوری DBA
29 پنجشنبه 95.03.20 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
30 جمعه 95.04.25 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
32 پنجشنبه 95.08.06 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
33 جمعه 95.09.05 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
36 پنجشنبه 95.10.30 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
37 جمعه 95.12.20 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
38 پنجشنبه 96.02.14 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
آنلاین DBA 25 یکشنبه - سه شنبه 95.03.16 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
31

یکشنبه - سه شنبه

95.06.14 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
34

یکشنبه - سه شنبه

95.12.05 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
35

یکشنبه - سه شنبه

- تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395