دوره های مدیریت کسب و کار
عنوان دوره
ردیف کد روز برگزاری شروع کد  رویداد
تاریخ 
MBA بین الملل 1 چهارشنبه 95.07.14 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
2 چهارشنبه 96.11.27 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
حضوری MBA

159 پنجشنبه 95.02.30 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
162 زوج 95.03.08 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
163 جمعه 95.04.11 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
164 پنجشنبه 95.05.20 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
167 جمعه 95.06.12 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
169 پنجشنبه 95.07.29 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
166 زوج 95.08.24 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
170 جمعه 95.09.19 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
172 پنجشنبه 95.10.23 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
173 جمعه 95.11.21 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
175 پنجشنبه 95.12.20 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
آنلاین MBA
161 زوج 95.02.25 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
165 زوج 95.04.26 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
168 زوج 95.09.29
تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
171 زوج 95.11.27 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
174 زوج 95.12.23 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
حضوری DBA
29 پنجشنبه 95.03.20 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
30 جمعه 95.04.25 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
32 پنجشنبه 95.08.06 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
33 جمعه 95.09.05 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
36 پنجشنبه 95.10.30 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
37 جمعه 95.11.29 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
39 پنجشنبه 95.12.18 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
38 جمعه 95.12.19 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
41 جمعه 95.12.20 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
آنلاین DBA 25 یکشنبه - سه شنبه 95.03.16 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
31

یکشنبه - سه شنبه

95.06.14 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395
42

یکشنبه - سه شنبه

95.12.01 تقویم آموزشی مدرسه کسب وکار ماهان در سال 1395