رزومه استاد مجید سیاری


    رزومه استاد مجید سیاریسابقه تحصیلی:

      رزومه استاد مجید سیاریکارشناسی فیزیک – دانشگاه تربیت معلم تهران

      رزومه استاد مجید سیاریکارشناسی ارشد فیزیک – دانشگاه صنعتی شریف

      رزومه استاد مجید سیاریدکتری فیزیک – دانشگاه صنعتی شریف

      رزومه استاد مجید سیاریدکتری کارآفرینی بین المللی

    رزومه استاد مجید سیاریمسئولیت های اجتماعی:

      رزومه استاد مجید سیاریدبیر شورای مرکزی کانونهای کارآفرینی کشور

      رزومه استاد مجید سیاریعضو هیئت موسس و رئیس کانون کارآفرینان استان تهران

      رزومه استاد مجید سیاریعضو هیئت موسس و رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی موسسات آموزش عالی آزاد ایران

      رزومه استاد مجید سیاریداور ملی جشنواره کارآفرینان برتر کشور و عضو شورای سیاست گذاری وزارت کار تعاون و امور اجتماعی

      رزومه استاد مجید سیاریداور ملی جشنواره کارآفرینان برتر کشور

      رزومه استاد مجید سیاریعضو کمیته کارآفرینی دانشگاه خوارزمی

      رزومه استاد مجید سیاریعضو کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان تهران

      رزومه استاد مجید سیاریعضو کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان تهران

      رزومه استاد مجید سیاریعضو کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان تهران

      رزومه استاد مجید سیاریداور ملی جشنواره کارآفرینان برتر کشور

      رزومه استاد مجید سیاریعضو هیئت موسس انجمن کسب و کار ایران

      رزومه استاد مجید سیاریدبیر اجرایی هفدهمین کنگره سراسری همکاری سه جانبه دولت، دانشگاه، صنعت برای توسعه ملی

      رزومه استاد مجید سیاریهمکاری در تهیه «نقشه کارآفرینی کشور»، تهیه «اساسنامه سازمان کارآفرینی کشور»، تهیه «بسته حمایتی کارآفرینان کشور مصوب 4 جلسه 29 شورای عالی اشتغال»

      رزومه استاد مجید سیاریراه اندازی انجمن کسب و کار ایران ، انجمن صنفی موسسات آموزش عالی آزاد ایران، کانون کارآفرینان استان تهران، تهیه پیش نویس راه اندازی سازمان ملی مهارت

      رزومه استاد مجید سیاریراه اندازی اولین دوره های DBA,MBA و دوره های مدیریتی مهارتی در ایران با مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری

    رزومه استاد مجید سیاریافتخارات كسب شده:

      رزومه استاد مجید سیارینفر اول مسابقات قرآن کریم استان زنجان سال (72)

      رزومه استاد مجید سیاریرتبه برتر در کنفرانس بین المللی تبلیغات و فروش سال (89)

      رزومه استاد مجید سیاریدانشجوی ممتازدوره کارشناسی و رتبه 2 دکتری

      رزومه استاد مجید سیاریكارآفرين برتر استان سال 87

      رزومه استاد مجید سیاریبرگزيده يكصد برند ايران سال 87

      رزومه استاد مجید سیاریكارآفرين برتر كشور سال 88

      رزومه استاد مجید سیاریبرگزيده جشنواره حركت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال 88

      رزومه استاد مجید سیاریمنتخب اولين همايش ملي بزرگان مهارت و آموزش كشور سال 89

      رزومه استاد مجید سیاریمنتخب ششمين جشنواره قهرمانان صنعت ايران سال 89

      رزومه استاد مجید سیاریمنتخب جشنواره خدمت رساني و پاسخگويي سال

      رزومه استاد مجید سیاریرتبه برتر در کنفرانس بین المللی تبلیغات و فروش سال (89)

      رزومه استاد مجید سیاریجایزه برند برتر ایرانی در حوزه آموزش سال (91)

      رزومه استاد مجید سیاریمدیر برتر سال (93)

      رزومه استاد مجید سیاریجایزه ملی کارآفرین ارزش آفرین و استراتژیست در صنعت آموزش کشور در سال 1395

    رزومه استاد مجید سیاریمؤسسات تأسیس شده توسط اینجانب در حال فعالیت:

      رزومه استاد مجید سیاریموسسه آموزش عالی آزاد ماهان (وزارت علوم تحقیقات و فناوری)

      رزومه استاد مجید سیاریشرکت تعاونی علوم و فنون ماهان (انتشارات)

      رزومه استاد مجید سیاریمؤسسه پرتو دانش ایرانیان (آموزش و پرورش)

      رزومه استاد مجید سیاریمؤسسه جهان پیشرو (شهرک دانشگاهی)

      رزومه استاد مجید سیاریمؤسسه نانو تکنولوژی ایرانیان ( نانو تکنولوژی)

      رزومه استاد مجید سیاریانجمن توسعه ایران نوین (مدیریت مدارس)

      رزومه استاد مجید سیاریموسسه مشاوران (مشاوره مدیریت فنی و حرفه ای) (86)

      رزومه استاد مجید سیاریانتشارات مشاوران صعود ماهان (انتشارات)

      رزومه استاد مجید سیاریموسسه اطلاع رسانی ، مشاوره و خدمات کارآفرینی سال 94

      رزومه استاد مجید سیاریموسسه آموزش فنی و حرفه¬ای ماهان (مهارت آموزی و کارآموزی سال 95)نظر شما

کد بالا را در کادر وارد نمایید :

         

نظر کاربران