اساتید دپارتمان بین الملل ماهان

اساتید دپارتمان بین الملل ماهان

Dr.Miriam FRIJNS

Performance management

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان بین الملل ماهان

Prof.Stanislas d'Eyrames

Project Management and
International Economics

لينک رزومه

اساتید دپارتمان بین الملل ماهان

Dr.Philippe Latimier

Business Development & Corporate

لينک رزومه

 
 
اساتید دپارتمان بین الملل ماهان

Prof.Michel Akerib

Marketing

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان بین الملل ماهان

Dr.Martin Testa

MBA

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان بین الملل ماهان

Dr.Wolf Eberwein

MBA

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان بین الملل ماهان

Dr.Goran Jovanovich

International Relations

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان بین الملل ماهان

Dr.Drayton Bird

MBA

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان بین الملل ماهان

Dr.Gonzalo Gaspar

MBA

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان بین الملل ماهان

Dr.Reza Farzipoor Saen

Industrial Management

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان بین الملل ماهان

Prof.Daniel Hern

Management

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان بین الملل ماهان

Dr.Pier Giorgio

MBA

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان بین الملل ماهان

Dr.John Newark

MBA

لينک رزومه

 
اساتید دپارتمان بین الملل ماهان

Dr.Fredrick Lemo

Management

لينک رزومه

 

 

 

 نظر شما

کد بالا را در کادر وارد نمایید :

         

نظر کاربران