کارشناسی ارشد MBA ماستریخت هلند
امیر شرفیه

امیر شرفیه

دانش آموخته
محمد رضا جمالی

محمد رضا جمالی

دانش آموخته
مسعود عسگری

مسعود عسگری

دانش آموخته
هومن راستکار

هومن راستکار

دانش آموخته