سمینار های کسب و کار
چرا باید مذاکره را جدی گرفت؟ | چگونه با مذاکره باید موفق شد؟ | مروری بر اصول پیش مذاکره
تاریخ : 1399/03/13
ارائه شده توسط: استاد بهنود صدر
تاریخ : 1399/02/10
ارائه شده توسط : استاد علیرضا هاشمی
تاریخ : 1398/12/05
ارائه شده توسط : استاد بهزاد حسین عباسی
تاریخ : 1398/11/14
ارائه شده توسط : استاد بهنود صدر
تاریخ : 1398/09/18
ارائه شده توسط : استاد بهمن متولی
تاریخ : 1398/10/16
ارائه شده توسط : آقای ناصر حجتی، آقای راوین خسروی، آقای پیمان واله، آقای علیرضا خاتمی
تاریخ : 1398/09/18
ارائه شده توسط : استاد احمد نظری مهرابی
تاریخ : 1398/07/22
ارائه شده توسط : استاد فرزاد مقدم
تاریخ : 1398/06/25
ارائه شده توسط : استاد شیوا شمشیردار
تاریخ : 1398/05/28
ارائه شده توسط : استاد نوید ملایی
تاریخ : 1398/04/31
ارائه شده توسط : مهندس حسین قریب
تاریخ : 1398/04/03
سمینار های کسب و کار