مووی نایت
تحلیلگر: فرناز قورچیان
تاریخ : 1398/10/30
تحلیلگر: استاد بهزاد حسین عباسی
تاریخ : 1398/10/02
تحلیلگر: استاد سهراب چینی فروشان
تاریخ : 1398/09/04
تحلیلگر: استاد حسین سیرانی
تاریخ : 1398/08/06

تحلیلگران: روانشناس بالینی اباذر یزدان پناه و مددکار خانواده حسین شیخ
تاریخ : 1398/07/15

تحلیلگر: روانشناس بالینی اباذر یزدان پناه
تاریخ : 1398/05/14
تحلیلگر: استا بهزاد حسین عباسی
تاریخ : 1398/04/17
تحلیلگر: استاد کمال محمدی
تاریخ : 1398/03/20
تحلیلگر: استاد سهراب چینی فروشان
تاریخ : 1398/02/23
Three Billboards Outside Ebbing انتخاب این هفته برنامه Movie Night باشگاه کسب و کار ماهان بود که در خصوص ابعاد شخصیتی انسانها روایت می کرد، با استقبال حضار و تحلیل مدیریتی در مدرسه کسب و کار ماهان برگزار شد .
تاریخ : 1397/06/07
ارباب جنگ انتخاب این هفته برنامه Movie Night باشگاه کسب و کار ماهان بود با مدیریت بحران و کارآفرینی با استقبال حضار و تحلیل مدیریتی در مدرسه کسب و کار ماهان برگزار شد .
تاریخ : 1397/05/10
باشگاه کسب و کار ماهان سومین برنامه Movie Night را با فیلم Up in the air با نقد یک از اساتید برتر حوزه کسب و کار برگزار کرد.
تاریخ : 1397/04/07
مووی نایت