اساتید دپارتمان MBA ماهان
-
تاریخ : 1400/05/25
-
تاریخ : 1400/05/25
-
تاریخ : 1400/05/25
-
تاریخ : 1400/05/25
-
تاریخ : 1400/05/25
رزومه آقای مهدی صانعی | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1400/01/28
رزومه آقای بهروز خدابخشی | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1400/01/23
رزومه خانم لیلا فنایی مرحمت | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1400/01/21
رزومه آقای داریوش سنقری | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1400/01/21
رزومه آقای مجید مجیدی | از اساتید دوره جامع مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1400/01/17
رزومه آقای جلال مسلمان یزدی | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1399/12/23
رزومه آقای حامد ابقا | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1399/12/13