ویدئوها
سری وبینارهای شیوع | مشاهده آرشیو ویدئویی وبینارهای مدیریت و کسب و کار ماهان
تاریخ : 1399/01/18
سری وبینارهای شیوع | مشاهده آرشیو ویدئویی وبینارهای مدیریت و کسب و کار ماهان
تاریخ : 1399/01/09
ویدئو ها دانشگاه UMEF
تاریخ : 1395/05/12
ویدئو های بزرگترین همایش بین المللی مدیریت راهبردی کسب و کار
تاریخ : 1393/11/09
ویدئو های مدرسه کسب و کار ماهان
تاریخ : 1393/11/09
ویدئو های مدرسه کسب و کار ماهان
تاریخ : 1392/06/27
ویدئوها