اساتید دپارتمان DBA STRATEGY ماهان
-
تاریخ : 1400/05/25
-
تاریخ : 1400/05/25
-
تاریخ : 1400/05/25
رزومه آقای امید هاشمی | از اساتید دوره جامع مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1400/01/28
رزومه آقای حسین صامعی | از اساتید دوره DBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1400/01/28
رزومه آقای مجید رمضان | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1400/01/23
رزومه آقای محمد خطیبی | از اساتید دوره DBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1400/01/17
آقای محسن مسعودیان | رزومه آقای محسن مسعودیان از اساتید دوره DBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1399/12/03
دکتر دولتیارباستانی | رزومه دکتررضا دولتیارباستانی از اساتید دوره DBA و دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1399/09/09
دکتر صادقیان | رزومه دکترامیر بهشاد صادقیان از اساتید دوره DBA و دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1399/09/09
دکترعباس قمی | رزومه دکتر عباسعلی عباس قمی از اساتید دوره DBA و دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1399/09/09
دکتر هرندی | رزومه دکتر هرندی از اساتید دوره DBA و MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1399/07/01