اساتید دپارتمان DBA تحول سازمانی ماهان|صفحه 2
دکتر هاشمی | رزومه دکتر امین هاشمی از اساتید دوره جامع استارتاپ مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1399/06/26
دکتر وکیل باشی | رزومه دکتر امین وکیل باشی از اساتید دوره رهبری مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1398/11/17
دکتر هاشمی | رزومه دکتر امید هاشمی از اساتید دوره جامع مدیرعاملی، دوره MBA، دوره جامع استارتاپ و دوره جامع رهبری مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1398/10/05
دکتر ملایی | رزومه دکتر نوید ملایی از اساتید دوره جامع مدیرعامل حرفه ای، MBA، مدیر بازاریابی حرفه ای و دوره جامع فروش مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1398/05/07
دکتر غریب نواز | رزومه دکتر نادر غریب نواز از اساتید دوره جامع فروشنده حرفه ای و دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1398/05/07
دکتر عیسی خانی | رزومه دکتر احمد عیسی خانی از اساتید دوره های MBA، مدیرعامل حرفه ای و دوره رهبری مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1398/05/06
دکتر بابائی | رزمه دکتر محمدرضا بابائی از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1398/05/06
دکتر مقدم | رزومه دکتر فرزاد مقدم از اساتید دوره های برند و تبلیغات، دیجیتال مارکتینگ، مدیرعامل حرفه ای، DBA مدیرعاملی، مارکتینگ و MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1398/05/05
استاد صدقیانی فر | رزومه استاد محمدرضا صدقیانی فر از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1396/05/23
دکتر ضیاء | روزمه دکتر بابک ضیاء از اساتید دوره‌های MBA و DBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1395/11/13
عضو هیئت تحریریه و مدیر داخلی فصلنامه علمی-پژوهشی آینده پژوهی مدیریت واحد علوم و تحقیقات تهران
تاریخ : 1392/05/09
دکتر قربانی | رزومه دکتر وحید قربانی از اساتید دوره جامع فروشنده حرفه ای،دوره مدیرعامل حرفه ای و دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1392/05/09