اساتید دپارتمان مدیرعاملی ماهان
-
تاریخ : 1400/05/25
-
تاریخ : 1400/05/25
-
تاریخ : 1400/05/25
-
تاریخ : 1400/05/25
-
تاریخ : 1400/05/25
رزومه آقای امید هاشمی | از اساتید دوره جامع مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1400/01/28
رزومه آقای عرفان اله وردی | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1399/12/04
دکتر حسین‌خان طهرانی | رزومه دکتر کامبیز حسین‌خان طهرانی از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1399/07/28
استاد یعقوبی راد | رزومه استاد پویا یعقوبی راد از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1398/11/24
دکتر هاشمی | رزومه دکتر امید هاشمی از اساتید دوره جامع مدیرعاملی، دوره MBA، دوره جامع استارتاپ و دوره جامع رهبری مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1398/10/05
دکتر جعفری | رزومه دکتر علی اکبر جعفری از اساتید دوره های MBA و DBA مدیرعاملی مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1398/10/01
دکتر عیسی خانی | رزومه دکتر احمد عیسی خانی از اساتید دوره های MBA، مدیرعامل حرفه ای و دوره رهبری مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1398/05/06