اساتید دپارتمان رهبری ماهان
-
تاریخ : 1400/05/25
-
تاریخ : 1400/05/25
-
تاریخ : 1400/05/25
-
تاریخ : 1400/05/25
-
تاریخ : 1400/05/25
رزومه آقای مصطفی مرشدی | از اساتید دوره DBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1400/01/28
رزومه آقای علی ناصری | از اساتید دوره DBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1400/01/23
رزومه آقای جلال مسلمان یزدی | از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1399/12/23
دکتر صبور طینت | رزومه دکتر امیر حسین صبور طینت از اساتید دوره DBA و دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1399/07/30
مهدی رستمی | رزومه آقای رستمی از اعضای تیم توسعه فردی دوره رهبری مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1399/02/31
استاد گل خسروی | رزومه استاد کلارا گل خسروی از اعضای تیم توسعه فردی دوره رهبری مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1398/11/19
دکتر شعبانی | رزومه دکتر شهداد شعبانی از اساتید دوره رهبری مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تاریخ : 1398/11/19