اساتید دوره جامع
نتایج جستجوی عبارت : اساتید دوره جامع
رزومه آقای نوید نادری | از اساتید دوره جامع مدرسه عالی کسب و کار ماهان
رزومه آقای بابک مروانی | از اساتید دوره جامع مدرسه عالی کسب و کار ماهان
آقای ارژنگ | رزومه آقای محسن ارژنگ از اساتید دوره جامع دیجیتال مارکتینگ مدرسه عالی کسب و کار ماهان
آقای مهدی‌نژاد | رزومه آقای احسان مهدی‌نژاد از اساتید دوره جامع برند و تبلیغات مدرسه عالی کسب و کار ماهان
آقای فراهانی | رزومه آقای یوسف فراهانی از اساتید دوره جامع مدیر دیجیتال مارکتینگ مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر هاشمی | رزومه دکتر امین هاشمی از اساتید دوره جامع استارتاپ مدرسه عالی کسب و کار ماهان
آقای عباسی | روزمه آقای بهزاد عباسی از اساتید جامع دوره مدیر بازاریابی دیجیتال مدرسه عالی کسب و کار ماهان
آقای عظیمی | رزومه آقای حمیدرضا عظیمی از اساتید دوره جامع مدیر دیجیتال مارکتینگ مدرسه عالی کسب و کار ماهان
استاد گوشه | رزومه استاد فرزانه گوشه از اساتید دوره جامع مدیرعامل حرفه ای و دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر هاشمی | رزومه دکتر امید هاشمی از اساتید دوره جامع مدیرعاملی، دوره MBA، دوره جامع استارتاپ و دوره جامع رهبری مدرسه عالی کسب و کار ماهان