اساتید دوره dba
نتایج جستجوی عبارت : اساتید دوره dba
دکتر صبور طینت | رزومه دکتر امیر حسین صبور طینت از اساتید دوره DBA و دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر هرندی | رزومه دکتر هرندی از اساتید دوره DBA و MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر صیقلی | رزومه دکتر محسن صیقلی از اساتید دوره‌های جامع مدیرعامل حرفه‌ای، فروش، MBA و DBA مدیرعاملی مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر رضوانی | رزومه دکتر حمیدرضا رضوانی از اساتید دوره DBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر هاشمی | رزومه دکتر علیرضا هاشمی از اساتید دوره های مدیریتی مدرسه عالی کسب و کار ماهان در دوره های DBA، مدیرعامل حرفه ای و DBA مدیرعاملی
دکتر صفاری | رزومه دکتر مصطفی صفاری از اساتید دوره MBA، مدیرعامل حرفه ای و DBA مدیرعاملی مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر برزویی | رزومه دکتر مهدی برزویی از اساتید دوره های DBA مدیرعاملی، فروش، بازاریابی و MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر نظری مهرابی | رزومه دکتر احمد نظری مهرابی از اساتید دوره های مدیرعامل حرفه ای، فروش، بازاریابی و DBA مدیرعاملی مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر مقدم | رزومه دکتر فرزاد مقدم از اساتید دوره های برند و تبلیغات، دیجیتال مارکتینگ، مدیرعامل حرفه ای، DBA مدیرعاملی، مارکتینگ و MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
استاد بختیاری | رزومه استاد حامد بختیاری از اساتید دوره های DBA مدیرعاملی، MBA و مدیر ارشد بازاریابی مدرسه عالی کسب و کار ماهان