اساتید دوره mba
نتایج جستجوی عبارت : اساتید دوره mba
آقای شیخ علی | رزومه آقای مجتبی شیخ علی از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر رفیع پرهیزکار | روزمه دکتر میثم رفیع پرهیزکار از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر شاه‌طماسبی | رزومه دکتر شاه‌طهماسبی از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
آقای خجسته نیا | رزومه آقای شمس الدین خجسته نیا از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر عزیزی | رزومه دکتر علیرضا عزیزی از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر حسین‌خان طهرانی | رزومه دکتر کامبیز حسین‌خان طهرانی از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر هزاوه | رزومه دکتر بابک هزاوه از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر محمدی پور | روزمه دکتر حمید محمدی پور از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر بشیری | رزومه دکتر ندا بشیری از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر ناسوتی | روزمه دکتر سامرند ناسوتی از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان