اساتید دوره mba|صفحه 4
نتایج جستجوی عبارت : اساتید دوره mba
دکتر سیرانی | رزومه دکتر حسین سیرانی از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر محرابیون محمدی | رزومه دکتر محمد محرابیون محمدی از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
آقای اسماعیلیان | رزومه آقای فرید اسماعیلیان از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر مظفری | رزومه دکتر شاهید مظفری از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر پورزادی | رزومه دکتر بهاره پورزادی از اساتید دوره MBA دارویی (MBA Pharma) مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر حاجی میری | رزومه دکتر امیر حسین حاجی میری از اساتید دوره MBA دارویی (MBA Pharma) مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر حجازی فرهمند | رزومه دکتر عبدالرضا حجازی فرهمند از اساتید دوره MBA دارویی (MBA Pharma) مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر کاشف | رزومه دکتر محمد مهدی کاشف از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر شریف نیا | رزومه دکتر حسام الدین شریف نیا از اساتید دوره MBA دارویی (MBA Pharma) مدرسه عالی کسب و کار ماهان
استاد یعقوبی راد | رزومه استاد پویا یعقوبی راد از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان