اساتید دوره mba|صفحه 5
نتایج جستجوی عبارت : اساتید دوره mba
دکتر محمد زاده | رزومه دکتر امیر محمد زاده از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر زاغری تفرشی | رزومه دکتر رضا زاغری تفرشی از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر سریرافراز | رزومه دکتر محمد سریرافراز از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر همتی مقدم | رزومه دکتر مهدی همتی مقدم از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
استاد گوشه | رزومه استاد فرزانه گوشه از اساتید دوره جامع مدیرعامل حرفه ای و دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
استاد صبور | رزومه استاد محمد صبور از اساتید دوره رهبری و MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر هاشمی | رزومه دکتر امید هاشمی از اساتید دوره جامع مدیرعاملی، دوره MBA، دوره جامع استارتاپ و دوره جامع رهبری مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر صدر | رزومه دکتر بهنود صدر از اساتید دوره جامع فروشنده حرفه ای و دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر گایینی | رزومه دکتر حسین گایینی از اساتید دوره رهبری، دوره های جامع فروشنده حرفه ای و دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر جعفری | رزومه دکتر علی اکبر جعفری از اساتید دوره های MBA و DBA مدیرعاملی مدرسه عالی کسب و کار ماهان