اساتید دوره mba|صفحه 8
نتایج جستجوی عبارت : اساتید دوره mba
دکتر اسکندری | رزومه دکتر مارال اسکندری از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر آزادمنش | رزومه دکتر وحید آزادمنش از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
استاد صدقیانی فر | رزومه استاد محمدرضا صدقیانی فر از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر ضیاء | روزمه دکتر بابک ضیاء از اساتید دوره‌های MBA و DBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر قربانی | رزومه دکتر وحید قربانی از اساتید دوره جامع فروشنده حرفه ای،دوره مدیرعامل حرفه ای و دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر بیات | رزومه دکتر مرضیه بیات از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر محمدی فراز | رزومه دکتر جعفر محمدی فراز از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر میرعباسی | رزومه دکتر یاور میرعباسی از اساتید دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان