اساتید دوره رهبری
نتایج جستجوی عبارت : اساتید دوره رهبری
خانم دکتر رجبی | رزومه خانم دکتر فرنوش رجبی از اساتید دوره رهبری مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر میرزائی | رزومه دکتر حسین میرزائی از اساتید دوره رهبری مدرسه عالی کسب و کار ماهان
مهدی رستمی | رزومه آقای رستمی از اعضای تیم توسعه فردی دوره رهبری مدرسه عالی کسب و کار ماهان
صالح مختاری | رزومه آقای صالح مختاری از اعضای تیم توسعه فردی دوره رهبری مدرسه عالی کسب و کار ماهان
استاد صبور | رزومه استاد محمد صبور از اساتید دوره رهبری و MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر شعبانی | رزومه دکتر شهداد شعبانی از اساتید دوره رهبری مدرسه عالی کسب و کار ماهان
استاد گل خسروی | رزومه استاد کلارا گل خسروی از اعضای تیم توسعه فردی دوره رهبری مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر وکیل باشی | رزومه دکتر امین وکیل باشی از اساتید دوره رهبری مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر وکیلی | رزومه دکتر شروین وکیلی از اساتید دوره رهبری مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر گایینی | رزومه دکتر حسین گایینی از اساتید دوره رهبری، دوره های جامع فروشنده حرفه ای و دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان