اساتید دوره رهبری|صفحه 2
نتایج جستجوی عبارت : اساتید دوره رهبری
دکتر گایینی | رزومه دکتر حسین گایینی از اساتید دوره رهبری، دوره های جامع فروشنده حرفه ای و دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر عیسی خانی | رزومه دکتر احمد عیسی خانی از اساتید دوره های MBA، مدیرعامل حرفه ای و دوره رهبری مدرسه عالی کسب و کار ماهان
دکتر حافظی|رزومه دکتر عبدالرضا حافظی از اساتید دوره رهبری حرفه ای کسب و کار و دوره جامع مدیرعامل حرفه ای مدرسه عالی کسب و کار ماهان