رزومه استاد مجید رمضان

 

آقای مجید رمضانسوابق تحصیلی آقای مجید رمضان

دکتری تخصصی مدیریت دولتی، گرایش مدیریت انسانی از دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش سیستمهای اطلاعات مدیریت از دانشگاه علامه طباطبائی

کارشناسی مدیریت دولتی از دانشگاه تهران


سمت های آموزشی آقای مجید رمضان

رفتار سازمانی و منابع انسانی، موسسه ماهان.

مدیریت رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته، مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

مدیریت منابع انسانی، مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

ارتباطات، مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

نظریه عمومی سیستم ها، دانشکده مدیریت و اقتصاد؛ دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

سازماندهي و اصلاح تشكيلات و روش ها، دانشكده مديريت، دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب.

فراگرد تنظيم و كنترل بودجه، دانشكده مديريت، دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب.

مباني سازمان و مديريت، دانشكده مديريت، دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب.

سير انديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري، دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب.

حقوق اداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب.

مدیریت سازمان های محلی و شهرداریها، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب.

مدیریت تعاونی ها دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب.


فعالیت های حرفه ای آقای مجید رمضان

كارشناس برنامه ريزي نيروي انساني، گروه خودرو سازي زامياد.

کارشناس ارشد گروه منابع انساني، پژوهشکده منابع انسانی و مدیریت موسسه مطالعات بين المللي انرژي.

كارشناس ارشد برنامه ريزي نيروي انساني، سازمان صنايع دفاع.

مشاور وزیر و رییس گروه مشاوران جوان وزارت دفاع.

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت.

مدیر گروه منابع انسانی مجتمع مدیریت و فناوری های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.


تألیفات آقای مجید رمضان

 _ مقالات علمی پژوهشی فارسی:

ارزيابي اثربخشي سيستمهاي اطلاعاتي مديريت در وزارت نفت، مجله پيام مديريت دانشگاه شهيد بهشتي.

پست مدرنيسم و روابط كاركنان: از مديريت صنعتي تا مديريت كاركنان دانشي، مجله تدبیر.

افزایش سرمایه فکری در سازمان: بررسی نقش یادگیری سازمانی، مجله مدیریت بهبود.

تحلیل رابطه مدل کسب و کار و راهبردهای ژنریک پورتر در سازمان های با تکنولوژی پیشرفته، نشریه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری.

بررسی رابطه فرآیند مدیریت دانش و اصول اخلاقی در سازمان صنایع هوافضای ایران، با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری، مجله علمی پژوهشی توسعه علوم و فناوری.

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر عوامل تعیین کننده عملکرد سازمان و ارائه راه کارهای ایجاد فرهنگ سازمانی متوازن در مراکز تحقیقاتی، مجله علمی پژوهشی توسعه علوم و فناوری.

بررسی ارتباط بین فرآیندهای مدیریت دانش و سرمایه فکری در یک مرکز دانش بنیان، فصلنامه مدیریت فردا.

ارائه چارچوب مفهومی برای سنجش سرمایه ساختاری در دانشگاه، فصلنامه رشد فناوری.

تحلیل رابطه ظرفیت تغییر سازمانی و تفکر استراتژیک، فصلنامه مطالعات مدیریت.

تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر تحلیل فرسودگی شغلی با مداخله ساختار سازمانی، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت منابع در نیروی انتظامی.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ایجاد جو مسموم سازمانی به عنوان پیشایند فرهنگ مسموم سازمانی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی.

بررسی تاثیر امنیت فناوری اطلاعات در اجرای سامانه مدیریت دانش، فصلنامه بهبود مدیریت.

نقد و بررسی مدل فرهنگ سازمانی دنیسون به روش فراتحلیل، پژوهش های مدیریت منابع سازمانی.

ارائه الگوی شایستگی حرفه ای مدیران پژوهشی در سازمان های پژوهش محور، پژوهش های مدیریت منابع سازمانی.

کاربرد روش آمیخته (کمی و کیفی) در آسیب شناسی فرهنگ سازمانی یک موسسه تحقیقاتی، فصلنامه خط مشی گذاری عمومی در مدیریت.

ارائه الگوی راهبردی توانمندسازی کارکنان در یک سازمان فناوری محور دفاعی، نشریه علمی پژوهشی بهبود مدیریت.

معماری راهبردی توانمندسازی کارکنان دفاتر طراحی (مورد مطالعه: صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران)، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد دفاعی.

واکاوی پسایندهای سرپرستی توهین آمیز با رویکرد مدل یابی ساختاری تفسیری، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی.

تاثیر قابلیت نوآوری فناورانه بر عملکرد محصول دفاعی در صنعت فناوری برتر با میانجیگری مدیریت فناوری (مورد کاوی در صنعت الکترونیک)، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج.

اعتباریابی الگوی مدیریت استرس از دیدگاه اسلام در سازمان های پراسترس، مجله اخلاق و تاریخ پزشکی.

بررسی تاثیر برند کارفرما بر بهره وری نیروی انسانی با میانجی گری مدیریت استعداد، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا.

تاثیر قابلیت های سازمان بر عملکرد محصول در صنعت دفاعی مبتنی بر فناوری برتر، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا.

بررسی تاثیر منابع فناوری اطلاعات بر مزیت رقابتی با نقش میانجی قابلیت مدیریت دانش (مطالعه موردی: شرکت های بیمه ای استان تهران)، مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری.

تاثیر ویژگی های صنایع مبتنی بر فناوری های برتر بر نوآوری فناورانه و عملکرد محصول در صنعت الکترونیک دفاعی، نشریه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری.

 _ مقالات ارائه شده در کنفرانس ها:

بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی و مدیریت دانش، کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی؛

تاثیر بازاریابی داخلی بر بروز رفتار شهروندی کارکنان در صنعت بانکداری، کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی؛

بررسی ارتباط مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی کارکنان، کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی.

بررسی نقش تسهیم دانش در عملکرد سازمانی، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران مالزی.

شناسایی و رتبه بندی استراتژی های مدیریت دانش جهت پیاده سازی در شهرداری تهران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری.

شناسایی عوامل موثر بر انتخاب استراتژی مناسب مدیریت دانش، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری.

بررسی عوامل موثر بر موفقیت سیستم های اطلاعاتی، کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری.

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر رفتار سازمانی کارکنان، سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت.

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در یک سازمان صنعتی،دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

ارائه مدلی برای عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش در پلیس،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

رویکردهای حفاظت از دانش های ثبت شده در مدیریت دانش، کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی.

انتخاب استراتژی مدیریت دانش در صنعت خودروسازی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و PROMETHE، سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری و مدیریت مالی.

مدیریت دانش و استفاده از تکنینک تحلیل PROMETHE سلسله مراتبی فازی، سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری و مدیریت مالی.

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد سازمانی، کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری.

ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر بهبود خدمات بانکداری الکترونیک در بانک کشاورزی، کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری.

قلدری سازمانی، بررسی مفاهیم، علل و پیامدها، اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی، تربیتی.

بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی آنها (مطالعه موردی: شرکت سایپا آذین)، دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات مدرن در مدیریت، اقتصاد و توسعه.

بررسی میزان تاثیر نظام تصمیم گیری سازمان از سیستم های اطلاعات مدیریت، سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی.

تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری با نقش میانجی ساختار سازمانی (مورد مطالعه: صدا و سیمای استان قم)، چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران.

ارتقاء عملکرد سازمانی با تمرکز بر مدیریت استعداد و تاب آوری سازمانی (مورد مطالعه: یک سازمان با فناوری پیشرفته)، دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.

پایش شاخص های کلیدی موثر بر عملکرد در یک صنعت با فناوری پیشرفته، دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.

 _ کتابهای تالیفی:

تجزیه و تحلیل سیستم ها و تفکر سیستمی با رویکرد تصمیم گیری و حل مساله سازمانی، انتشارات ققنوس.

بهره وری دانش در سازمان های دانشی؛ انتشارات آتی نگر.

سرمایه فکری سازمان، انتشارات آتی نگر.

مجموعه کتاب های "پژوهشنامه مدیریت" با عناوین: (چاپ سوم: انتشارات کتاب مهربان)

مبانی سازمان و مدیریت

مدیریت رفتار سازمانی (سطح فردی و گروهی)؛

مدیریت رفتار سازمانی (سطح سازمانی)؛

روانشناسی سازمانی؛

مدیریت منابع انسانی؛

مدیریت مالی؛

مدیریت امور عمومی و دولتی؛

مدیریت بازرگانی؛

مدیریت صنعتی؛

مدیریت دانش و فناوری اطلاعات؛

مدیریت استراتژیک و کارآفرینی؛

مدیریت آموزشی.

 _کتاب های ترجمه شده :

چشم اندازهای سرمایه فکری (بینش های چند رشته ای به مدیریت، سنجش و اندازه گیری)

مدیریت دانش و سرمایه فکری (مدیریت استراتژیک منابع دانش)

حس مشتری؛ چگونه حواس پنجگانه، رفتار خرید را تحت تاثیر قرار می دهند؟
پیام بگذارید

کد بالا را در کادر وارد نمایید :