ویدئو های بزرگترین همایش بین المللی مدیریت راهبردی کسب و کار
مصاحبه در بزرگترین همایش بین‌المللی مدیریت راهبردی کسب‌و‌کار ماهان DBA-MBA

 

سخنرانی پرفسور حیدری درهمایش بین المللی DBA-MBA

 

سخنرانی پرفسور فرهنگی در همایش بین المللی DBA-MBA

 

سخنرانی مهندس هادی سیاری در همایش بین المللی DBA-MBA

 

سخنرانی استاد نیما کیمیایی در همایش بین المللی DBA-MBA

 

سخنرانی مهندس محمدرضا شعبانعلی در همایش بین المللی DBA-MBA

 

سخنرانی استاد مهدی لطفی در همایش بین المللی DBA-MBA

 

سخنرانی هنرمند گرامی جمشید مشایخی درهمایش بین المللی DBA-MBA

 

سخنرانی دکتر مجید سیاری درهمایش بین المللی DBA-MBA

 

سخنرانی دکتر یحیی علوی در همایش بین المللی DBA-MBA

 

سخنرانی دکتر سلطانی در همایش بین المللی DBA-MBA

 

سخنرانی دکتر احمد حلت در همایش بین المللی DBA-MBA

 

 سخنرانی دکتر محمدیان در همایش بین المللی DBA-MBA

 

 سخنرانی دکتر فرزاد در همایش بین المللی DBA-MBA

 

 سخنرانی دکتر ابراهیمی در همایش بین المللی DBA-MBA

 

 سخنرانی دکتر علیرضا شیری درهمایش بین المللی DBA-MBA

 

استاد جمشید مشایخی در بزرگترین همایش بین المللی DBA-MBA  


پیام بگذارید